Ochrana osobních údajů

1. Kdo je správce osobních údajů
– TD computer s.r.o. se sídlem Handkeho 1b, 779 00 Olomouc, IČ: 28623762, DIČ:CZ28623762 , tdcomp@tdcomp.cz

2. Zásady zpracování osobních údajů
– osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
– osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
– rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
– přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
– osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
– osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

– Jméno a příjmení
– Adresa
– Telefonní číslo
– Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme
– Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

– našim dodavatelům zboží a logistiky orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

– Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
– Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
– Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
– Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
– Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
– Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
– Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Copyright 2011 - TD computer s.r.o.